Home Complete 100 Questions + Answers: LTO Exam Reviewer (TAGALOG)

Complete 100 Questions + Answers: LTO Exam Reviewer (TAGALOG)

100-questions-and-answers-lto-exam-reviewer-tagalog

Planning to get or renew your license? Here are 100 LTO Exam Reviewer questions with answers in TAGALOG. For easier navigation, press CRTL+F to find specific questions.


Find the ENGLISH LTO Exam Reviewer here: Complete 100 Questions + Answers: LTO Exam Reviewer (ENGLISH)


 1. Habang nagmamaneho, dapat kang tumingin sa side at rear view mirror nang:
  • Mabilis/Madalian
  • Hanggang gusto mo
  • Hindi kukulangin sa isang minuto
 2. Maaari kang lumusot (mag-overtake) sa kanang bahagi ng sasakyan kung:
  • Ang highway ay may dalawa o higit pang linya patungo sa isang direksyon
  • Ang kalsada ay salubungang-daan (two-way)
  • Malapad ang bangketa
 3. Ang mahuhuling lasing sa alak o gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ay may parusang:
  • Pagkasuspinde ng lisensya
  • Multa at pagkabilanggo
  • Tama lahat ang sagot
 4. Bago umalis sa paradahan, dapat mong:
  • Suriin ang paligid bago magpatakbo
  • Bumusina
  • Magpatakbo kaagad
 5. Ang tamang gulang sa pagkuha ng lisensyang Non-Professional ay:
  • 18 taong gulang
  • 16 taong gulang
  • 17 taong gulang
 6. Matapos kang lumampas (mag-overtake) at nais mong bumalik sa pinanggalingang linya nang ligtas, kailangan mong:
  • Tingan sa “rear view mirror” ang iyong nilagpasan
  • Lumingon sa nilagpasan
  • Huminto
 7. Sa isang interseksyon na may STOP sign, dapat kang:
  • Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib
  • Huminto at magpatuloy kung walang panganib
  • Magbigay daan sa mga sasakyan mula sa kanan o kaliwa at magpatuloy kung walang panganib
 8. Ang pagkakaroon ng lisensya ay isang:
  • Karangalan
  • Pribilehiyo
  • Karapatan
 9. Ang lisensyang Non-Professional ay para lamang sa:
  • Mga pribadong sasakyan
  • Pampasaherong sasakyan
  • Anumang uri ng sasakyan
 10. Ano ang dapat mong ihanda kung malayo ang biyahe?
  • Maghanda ng kagamitang pangkumpuni ng sasakyan para handa kung masiraan ng sasakyan
  • Planuhin ang ruta at ikondisyon muna ang sasakyan
  • Tama lahat ang sagot
 11. Kung paparada ng paahon sa may bangketa, dapat mong ipihit ang gulong:
  • Papuntang bangketa
  • Papalayo sa bangketa
  • Kahit anong direksyon
 12. Ang sasakyan ay nakaparada (parked) kung:
  • Nakatigil nang matagal at nagsasakay ng pasahero
  • Nakatigil nang matagal at nagbababa ng pasahero
  • Nakatigil nang matagal at patay ang makina
 13. Ano ang kahulugan ng patay-sinding kulay pulang ilaw trapiko?
  • Maghintay ng berdeng ilaw
  • Bagalan ang takbo at tumuloy nang maingat
  • Huminto at magpatuloy kung ligtas
 14. Anong dapat gawin bago lumiko sa kanan o kaliwa?
  • Biglang lumiko at bumusina
  • Magbigay ng hudyat o senyas na hindi kukulangin sa 30 metro ang layo
  • Ipagwalang-bahala ang hudyat
 15. Sa paglipat-lipat ng linya, dapat kang sumenyas, tingnan ang rear view mirror at:
  • Tingnan kung may paparating na sasakyan
  • Bumusina
  • Sindihan ang headlight
 16. Sa highway na may dalawang guhit, maaari kang lumusot (mag-overtake) kung sa iyong panig ay:
  • Tuluy-tuloy na puting guhit
  • Putul-putol na dilaw na guhit
  • Tuluy-tuloy na dilaw na guhit
 17. Ang hindi pagsunod sa ilaw trapiko ay:
  • Nagpapatunay na mahusay kang drayber
  • Maaaring ikaw ay masangkot sa aksidente
  • Nakakatipid sa gasolina
 18. Mapanganib ang palikong kaliwa kaysa sa kanan sapagkat:
  • Mabilis ang sasakyang galing sa kaliwa
  • Kailangang maging listo sa mga sasakyang nagmumula sa kaliwa o kanan
  • Maraming linya ang kalsada
 19. Ang pinakaligtas sa ultimatum kahit may karapatan sa daan ay:
  • Huwag ipilit ang karapatan
  • Bumusina
  • Laging ipilit ang karapatan
 20. Sa rotonda, alin ang may karapatan sa daan?
  • Ang sasakyang papasok pa lamang sa rotonda
  • Ang sasakyang nasa paligid ng rotonda
  • Ang sasakyang nakaharap sa berdeng ilaw
 21. Hindi dapat lumusot (mag-overtake) sa paanan ng tulay sapagkat:
  • May tumatawid
  • Hindi nakikita ang kasalubong na sasakyan
  • Makipot ang daan
 22. Ano ang kahulugan ng patay-sinding dilaw na trapiko?
  • Magmarahan at magpatuloy kung walang panganib
  • Huminto at hintaying magbago ang ilaw
  • Hintayin ang berdeng ilaw
 23. Ano ang kahulugan ng tuluy-tuloy na guhit na kulay dilaw?
  • Maaaring lumusot (mag-overtake)
  • Bawal lumusot
  • Tama lahat ang sagot
 24. Ayon sa batas, hindi ka maaaring magmaneho nang matulin, maliban kung:
  • Walang panganib
  • Naaayon sa takdang bilis o tulin ang pagpapatakbo
  • Tama lahat ang sagot
 25. Ang isang may lisensya ay maaaring magmaneho ng:
  • Kahit anong uri ng sasakyan
  • Sasakyang nakasaad sa lisensya
  • Pampasaherong sasakyan lamang
 26. Kung ang nakasalubong mo ay may nakakasilaw na ilaw, ano ang dapat mong gawin?
  • Silawin din ang nakasalubong upang magbaba ng ilaw
  • Tumingin ng bahagya sa gawing kanan ng kalsada
  • Titigan ang nakakasilaw na ilaw
 27. Kung parating ka sa isang kurbada, ano ang dapat mong gawin?
  • Magmarahan/bagalan ang takbo bago dumating sa kurbada
  • Bilisan ang takbo habang nasa kurbada
  • Magpreno nang bigla habang tumatakbo sa kurbada
 28. Ano ang kahulugan ng senyas trapikong kulay pula na tatsulok ang hugis?
  • Nagtatakda
  • Nagbibigay babala
  • Nagbibigay impormasyon/kaalaman
 29. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay asul at puti na parihaba o parisukat ang hugis?
  • Nag-uutos ng direksyon
  • Nagbibigay babala
  • Nagbibigay impormasyon/kaalaman
 30. Ano ang kahulugan ng senyas trapiko na kulay pula na pabilog, octagon o baligtad na tatsulok?
  • Nagtatakda o nagbabawal
  • Nagbibigay babala
  • Nag-uutos ng direksyon
 31. Ano ang kahulugan ng berdeng ilaw trapiko?
  • Senyas upang patakbuhin ang sasakyan
  • Huminto sa nakatakdang linya
  • Maaari kang tumuloy, bagalan lamang ang takbo
 32. Ano ang kahulugan ng patay-sinding ilaw na pulang ilaw trapiko?
  • Huminto sa nakatakdang linya
  • Huminto sandali at ituloy ang pagpapatakbo kung walang panganib
  • Bilisan ang pagpapatakbo
 33. Ano ang kahulugan ng dilaw na signal trapiko?
  • Huminto
  • Humanda sa paghinto at malapit nang sumindi ang ilaw trapiko na kulay pula
  • Maaari kang tumuloy, bagalan lamang ang pagpapatakbo
 34. Ano ang kahulugan ng berdeng signal trapiko?
  • Patakbuhin nang tuluy-tuloy ang sasakyan
  • Huminto
  • Bagalan ang pagpapatakbo
 35. Ano ang ibig sabihin ng berdeng palaso na signal trapiko?
  • Hindi pinapayagan ang pagpasok sa interseksyon na itinuturo ng palaso
  • Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumaliwa o kumanan
  • Nagpapahintulot sa pagtawid ng mga taong tatawid
 36. Ano ang kahulugan ng dilaw na palasong signal trapiko?
  • Naghuhudyat ng pakanan o pakaliwang direksyon
  • Nangangahulugan na ang pulang palaso na signal trapiko ay malapit nang sumindi
  • Nagpapahintulot sa mga sasakyan na kumanan, kumaliwa o dumiretso
 37. Ano ang ibig sabihin ng puting linya sa daan?
  • Naghahati sa mga “lanes” na tumatakbo sa isang direksyon
  • Naghihiwalay sa trapiko na tumakbo sa isang direksyon
  • Palatandaan na maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwang direksyon
 38. Ang dilaw na linyang putul-putol ay palatandaan na:
  • Pinapayagan ang paglusot sa kanan
  • Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan o kaliwa
  • Pinapayagan ang paglusot sa kaliwa
 39. Ang puting linyang putul-putol ay palatandaan na:
  • Maaaring lumusot pakaliwa o pakanan kung walang peligro
  • Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa
  • Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan
 40. Kailan dapat magdesisyon ang isang drayber?
  • Kung buhul-buhol na ang trapiko
  • Kung mahusay siyang magmaneho
  • Habang siya ay nagmamaneho
 41. Ang dalawang dilaw na linya na tuluy-tuloy ay palatandaan na:
  • Maaaring lumusot pakanan
  • Peligroso ang lumusot pakanan
  • Maaaring lumusot pakaliwa
 42. Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay at inunat ito paitaas, nakakatiyak ka na siya ay:
  • Kakaliwa
  • Kakanan
  • Hihinto
 43. Kailangang magbigay ng senyas kung kakanan o kakaliwa ang drayber sa darating na interseksyon sa layong:
  • 15 metro
  • 60 metro
  • 30 metro
 44. Kung gusto mong magpalit ng lane sa highway, kailangang magsignal:
  • Sampung segundo bago gawin ito
  • Limang minuto bago gawin ito
  • Isang minuto bago gawin ito
 45. Sa naka-motorsiklo na may balak lumiko pakanan, ang dapat gamitin na senyas ay:
  • Kaliwang kamay na nakataas
  • Kanang kamay na diretsong nagtuturo pakanan
  • Kanang kamay na nakataas
 46. Ang kailangang distansya sa pagitan ng sinusundang sasakyan ay:
  • Sinlaki ng sukat ng dalawang sasakyan
  • Sinlaki ng sukat ng isang sasakyan
  • Sinlaki ng sukat ng tatlong sasakyan
 47. Saang lugar hindi ka dapat lumusot (mag-overtake)?
  • Sa sangandaan o interseksyon
  • Sa paanan ng tulay
  • Tama lahat ang sagot
 48. Ang paggamit ng huwad (fake) na lisensya ay ipinagbabawal at may parusang:
  • Php 1,500.00 at anim na buwan na hindi makakakuha ng lisensya
  • Pagkabilanggo nang hindi hihigit sa anim na buwan
  • Php 300.00
 49. Ano ang dapat gawin kung pinahihinto ng pulis?
  • Huminto at ibigay ang lisensya at ibang papeles ng sasakyan kung hinihingi
  • Huwag pansinin ang pulis at bilisan ang pagpapatakbo
  • Huminto at makipagtalo sa pulis
 50. Ang dalawang dilaw na linya na putul-putol ay palatandaan na:
  • Ipinagbabawal ang paglusot sa kaliwa
  • Maaaring lumusot ng pakanan o pakaliwa kung walang peligro
  • Ipinagbabawal ang paglusot sa kanan
 51. Kung ang drayber ng sasakyan na nasa unahan mo ay naglabas ng kaliwang kamay na nakaturo sa kaliwa, siya ay:
  • Kakanan
  • Hihinto
  • Kakaliwa
 52. Kung umilaw ang “brake lights” ng sasakyang nasa unahan mo, dapat kang:
  • Bumusina
  • Humanda sa pagpreno
  • Lumiko sa kanan o kaliwa
 53. Ang busina ay ginagamit upang:
  • Makalikha ng ingay
  • Iparinig na maganda ang tunog ng busina
  • Makapagbigay babala ng kaligtasan o pag-iingat upang maiwasan ang aksidente
 54. Kung masangkot sa isang sakuna, dapat itong ipagbigay-alam sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya:
  • Sa loob nang 72 oras
  • Kaagad-agad
  • Sa loob nang 48 oras
 55. Ang kailangang gulang sa isang aplikante sa pagkuha ng Professional Driver’s License ay:
  • 18 taong gulang
  • 17 taong gulang
  • 21 taong gulang
 56. Ang pinakaligtas na tulin ng isang sasakyan ay naaayon sa:
  • Kondisyon ng kalsada at panahon
  • Kakayahan ng sasakyan
  • Kakayahang magmaneho ng drayber
 57. Ano ang dapat mong gawin upang malabanan ang pagod at antok sa mahabang biyahe?
  • Uminom ng alak bago magmaneho
  • Huminto paminsan-minsan at magpahinga
  • Uminom ng gamot na pampapigil ng antok
 58. Ang isang drayber ay itinuturing na Professional kung:
  • Kaya niyang magmaneho ng kahit anong uri ng sasakyan
  • Siya ay inuupahan o binabayaran sa pagmamaneho ng sasakyang pribado o pampasahero
  • Siya ay bihasa na sa pagmamaneho
 59. Sa isang sangandaan/interseksyon na walang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating sa magkabilang kalye, aling sasakyan ang dapat magbigay?
  • Ang unang dumating
  • Ang unang nagmarahan
  • Ang huling dumating
 60. Kung ang drayber ng sasakyang nasa iyong unahan ay naglabas ng kaniyang kaliwang kamay at itinuro ito sa lupa, siya ay:
  • Hihinto
  • Kakanan
  • Kakaliwa
 61. Kung ikaw ay nahuli, ilang araw ang palugit upang maayos ang iyong kaso at matubos ang lisensya?
  • 30 araw
  • 15 araw
  • 10 araw
 62. Ano ang takdang tulin ng isang sasakyan sa lugar ng paaralan?
  • 35 kph
  • 20 kph
  • 30 kph
 63. Saang lugar hindi maaaring pumarada?
  • Sa lugar na tawiran ng tao
  • Sa nakatakdang paradahan
  • Sa isang patunguhang lugar
 64. Sa highway, kung nais mong magpatakbo ng mabagal kaysa sa iba, dapat kang gumawi sa:
  • Kanang linya
  • Kaliwang linya
  • Gitnang linya
 65. Ano ang dapat gawin ng isang drayber kung ang lisensya niya ay nawala?
  • Mag-apply ng duplicate license
  • Mag-apply ng panibagong lisensya
  • Mag-file ng affidavit of loss at mag-apply ng duplicate license
 66. Ang dilaw na linyang tuluy-tuloy ay palatandaan na:
  • Maaring lumusot sa kaliwa o kanan
  • Bawal ang paglusot sa kanan
  • Bawal ang paglusot sa kaliwa
 67. Ang pulang bandera o pulang ilaw ay kailangan nakakabit sa anumang dala ng sasakyan na lalampas ng:
  • Isang metro mula sa likuran ng sasakyan
  • Tatlong metro mula sa likuran ng sasakyan
  • Dalawang metro mula sa likuran ng sasakyan
 68. Ano ang dapat mong dalhin kung magmamaneho ng sasakyan?
  • Lisensya, rehistro at resibo ng huling pinagbayaran ng sasakyan sa LTO
  • Lisensya
  • Lisensya at papel de seguro ng sasakyan
 69. Kung magpapatakbo ng mabagal sa expressway, dapat kang gumawi sa:
  • Gitnang linya
  • Kanang linya
  • Kaliwang linya
 70. Ano ang dapat mong gawin kung ang sasakyan sa likuran mo ay gustong lumusot (mag-overtake)?
  • Gumawi sa kanan at huminto
  • Magmarahan, gumawi sa kanan at bayaan itong lumagpas
  • Bumusina at hayaan itong lumagpas
 71. Hindi ka pinapayagang tumawid sa kabila ng buong dilaw na guhit, maliban kung ikaw ay:
  • Palikong pakaliwa
  • Palikong pakanan
  • Magpalit ng linya o daan
 72. Ang pagmamaneho ng walang lisensya ay ipinagbabawal ng batas at may kaparusahang:
  • Php 1000.00
  • Php 1500.00 at pagka-impound ng sasakyan nang hindi hihigit sa 10 araw
  • Php 1500.00
 73. Sa isang sangandaan/interseksyon na walang nakatalagang senyas trapiko, dalawang sasakyan ang dumarating, aling sasakyan ang may karapatan sa daan?
  • Ang sasakyang galing sa kanan
  • Ang sasakyang unang nagmarahan
  • Ang sasakyang galing sa kaliwa
 74. Ano ang kahulugan ng palasong nakapinta sa kalsada?
  • Sundin ang direksyong itinuturo ng palaso
  • Magmarahan
  • Maaaring lumipat ng linya
 75. Ano ang dapat mong gawin kung may ambulansya sa likod mo na may pulang ilaw at sirena?
  • Huminto kaagad
  • Dagdagan ang iyong bilis para hindi mo maabala ang ambulansya
  • Lumipat sa pinaka kanan ng kalsada at bumagal o huminto kung kailangan
 76. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Bawal pumasok
  • Magbigay ka
  • Huminto ka
 77. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Babala ng sangandaan
  • Delikado ang kurbada sa kanan
  • Delikado ang kurbada sa kaliwa
 78. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Papasok sa sangandaan
  • Sasanib sa trapiko pagpasok sa sangandaan
  • Papasok sa sangandaan na may kalsada sa gilid
 79. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Bawal pumarada
  • Bawal bumusina
  • Bawal ang likong pabalik
 80. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Madulas ang kalsada
  • Papalaki ang kalsada
  • Papaliit ang kalsada
 81. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Matarik ang pababang direksyon ng kalsada
  • Matarik ang kalsada
  • Matarik ang paakyat na direksyon ng kalsada
 82. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Matarik ang kalsada
  • Sirang kalsada
  • Ilog
 83. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Ang layo ng susunod na interseksyon ay 30 km
  • Nakatakdang haba ng sasakyan
  • Nakatakdang tulin ng sasakyan
 84. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Delikado ang kurbada sa kanan
  • Delikado ang kurbada sa kaliwa
  • Delikado ang kurbada sa unahan
 85. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Bawal pumasok
  • Huminto ka
  • Magbigay ka
 86. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Bawal dumaan ang tren
  • Daang tren
  • Babala ng sangandaan
 87. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Bawal pumasok ang jeepney
  • Bawal pumasok ang bus
  • Bawal pumasok ang kotse
 88. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Baku-bakong kalsada
  • Ginagawa ang kalsada
  • Madulas ang kalsada
 89. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Daang tren
  • Lugar ng paaralan
  • Lugar ng ospital
 90. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Bawal pumasok ang kotse
  • Bawal pumasok ang bus
  • Bawal pumasok ang sasakyang may nakakabit na trailer
 91. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Doble ang kurbadong delikado sa kaliwa
  • Doble ang kurbadong delikado sa kanan
  • Doble ang kurbadong delikado sa unahan
 92. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Bawal tumawid ang hayop
  • Kulungan ng hayop
  • Tawiran ng hayop
 93. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  1. Madulas ang kalsada
  2. Baku-bakong kalsada
  3. Matarik na kalsada
 94. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Bawal ang lumiko
  • Isang direksyon lamang
  • Bawal pumasok ang lahat na klase ng sasakyan
 95. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Babala ng sangandaan
  • Istasyon ng first aid
  • Babala ng daang tren
 96. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Bawal pumasok ang trak
  • Bawal pumasok ang bus
  • Bawal pumasok ang kotse
 97. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Bawal pumasok
  • Bawal pumasok ang anumang sasakyan na hihigit sa 2 metro ang luwang
  • Bawal pumasok ang anumang sasakyan na 2 metro ang luwang
 98. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Bawal pumarada
  • Bawal bumusina
  • Bawal pumasok
 99. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Sirang kalsada
  • Matarik ang kalsada
  • Panganib sa nahuhulog na bato
 100. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan:
  • Matarik ang kalsada
  • Madulas ang kalsada
  • Baku-bakong kalsada

We hope that this Tagalog LTO Exam Reviewer is able to help you get your license in the Philippines. Good luck! – WhatALife!


READ MORE:GUIDE: How to apply for an LTO student license/permit in 2023?

GUIDE: Where to Get a Medical Certificate for LTO in 2023?

GUIDE: LTO Theoretical Driving Course

GUIDE: LTO Practical Driving CourseLIST: TESDA Driving Schools 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *